Tạo một IAM Role để sử dụng với Amazon CloudWatch Agent

Tạo một IAM Role để sử dụng với Amazon CloudWatch Agent

Để truy cập vào các tài nguyên của AWS cần các quyền. Chúng ta sẽ tạo một IAM role và gán quyền mà agent cần để ghi các thông số vào CloudWatch.

  1. Truy cập AWS Management Console và mở IAM console CreateIAMrole
  2. Tại thanh điều hướng, chọn Roles, sau đó chọn Create role CreateIAMrole
  3. Tại mục Choose the service that will use this role chọn Choose the service that will use this role và chọn Next: Permissions CreateIAMrole
  4. Đánh dấu chọn CloudWatchAgentServerPolicy và chọn Next:Tags CreateIAMrole
  5. Gắn thẻ và chọn Next: Review CreateIAMrole
  6. Điền tên Role và chọn Create role sau đó chọn Create role CreateIAMrole