Các phương pháp hay nhất về kích thước phù hợp cho Amazon EC2

Các phương pháp hay nhất về kích thước phù hợp cho Amazon EC2

  1. Start simple: sử sụng tài nguyên nhàn rỗi, không quan trọng trong phát triển sản phẩm và QA. Các máy ảo sẽ yêu cầu thời gian kiểm tra ít hơn.
  2. Right Size before performing a migration: Nếu bỏ qua kích thước phù hợp để tiết kiểu thời gian, tốc độ đường truyền có thể sẽ giảm xuống, có thể tăng tốc độ đường truyền nhưng sẽ tăng chi phí. Do đó, nên tận dụng chu kỳ test và QA trong quá trình truyền để kiểm tra một số máy ảo.
  3. The best right sizing starts on day 1: Khi thực hiện phân tích định kích thước phù hợp và xác định kích thước phù hợp với tài nguyên, hãy đảm bảo mọi kiến ​​thức được chia sẻ trong tổ chức của bạn và ảnh hưởng đến việc thiết kế khối lượng công việc mới.
  4. Measure Twice, Cut Once: Test, then test some more: Kiểm tra để xác định tài nguyên mong muốn hoạt động chính xác hay chưa.
  5. Test once and perform multiple right sizing: Tổng hợp các trường hợp cho mỗi nhóm tự động định cõưư và các thẻ để mở rộng các hoạt động định kích thước phù hợp
  6. Combine Reserved Instance or Savings Plans strategy with Right Sizing to maximize savings
  7. Ignore burstable instance families (T types): Các họ này thường được thiết kế để chạy ở tỷ lệ phần trăm CPU thấp trong một khoảng thời gian đáng kể và không nên là một phần của các loại máy ảo đang được phân tích để cấp quyền.