navigation

Chọn kích cỡ đúng cho EC2

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng các agent của CloudWatch để thu thập mức sử dụng bộ nhớ (%GB tiêu thụ) và phân tích các điểm dữ liệu, giúp ích cho việc định cỡ đúng cho EC2 với công cụ AWS Resource Opimization tooltool

Các bước thực hiện

Bài thực hành này sẽ bao gồm các bước chính