Gắn CloudWatch IAM role với EC2 instance

Gắn CloudWatch IAM role với EC2 instance

  1. Để gắn IAM Role vừa tạo cho EC2, cần tạo một máy ảo EC2. Mở EC2 Dashboard Retrieve
  2. Chọn Instance và chọn Launch Instance để tạo một máy ảo mới Retrieve
  3. Tạo máy ảo với các thông số sau Retrieve
  4. Chọn Lauch
  5. Một hộp thoại xuất hiện yêu cầu chọn Key pair, chọn Process without a key pair Để cài đặt CloudWatch agent, cần truy cập máy ảo này thông qua SSH.
  6. Tại Instance, chọn máy ảo vừa tạo ở bước trên, chọn Action, chọn Security sau đó chọn Modify IAM Retrieve
  7. Chọn IAM role đã tạo ở bước trước, sau đó chọn Save Retrieve