Cài đặt CloudWatch Agent Bucket

Cài đặt CloudWatch Agent

  1. Mở EC2 Dash board InstallCloudWatchAgent
  2. Tại thanh điều hướng trái, chọn Instances sau đó chọn máy ảo EC2 đã được tạo ở bước trước. InstallCloudWatchAgent
  3. Sử dụng browser-based SSH connection tool để kết nối tới máy ảo EC2 InstallCloudWatchAgent
  4. Tải gói Amazon CloudWatch Agent
wget https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/linux/amd64/latest/AmazonCloudWatchAgent.zip

InstallCloudWatchAgent 5. Giải nén và cài đặt gói Amazon CloudWatch đã tải

unzip AmazonCloudWatchAgent.zip
sudo ./install.sh

InstallCloudWatchAgent 6. Cấu hình AmazonCloudWatchAgent

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-config-wizard

InstallCloudWatchAgent Cấu hình với các lựa chọn như hình dưới đây: InstallCloudWatchAgent 7. Khởi động CloudWatch Agent

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2 -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json -s

InstallCloudWatchAgent 8. Chờ khoảng 5 phút để các chỉ số khả dụng. Sau đó quay lại bản điều khiển Amazon CloudWatch, chọn Metrics và chọn CWAgent InstallCloudWatchAgent 9. Chọn ImageID, InstanceID, Instance Type InstallCloudWatchAgent 10. Chọn máy ảo EC2 Bây giờ, CloudWatch agent đã được cài đặt thành công, Amazon CloudWatch có thể theo dõi việc sử dụng bộ nhớ của phiên bản dố trên Amazon CloudWatch InstallCloudWatchAgent