Cập nhật Amazon EC2 Resource Optimization

Cập nhật Amazon EC2 Resource Optimization

Tối ưu hóa tài nguyên Amazon EC2 đưa ra các đề xuất định cỡ phù hợp trong Trình khám phá chi phí AWS mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Các đề xuất này xác định các phiên bản có thể không hoạt động và không được sử dụng đầy đủ trên các tài khoản, khu vực và thẻ của bạn. Để tạo các đề xuất này, AWS phân tích mức sử dụng tài nguyên EC2 trong quá khứ của bạn (14 ngày qua sử dụng Amazon CloudWatch) và dấu vết đặt trước hiện có của bạn để xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí. Có hai loại hành động được khuyến nghị: Chấm dứt nếu phiên bản được coi là không hoạt động ( mức sử dụng CPU tối đa là bằng hoặc dưới 1% ) hoặc Downsize nếu phiên bản đó được sử dụng không đầy đủ (mức sử dụng CPU tối đa là từ 1% đến 40% ).

  1. Truy cập AWS Management Console Updaterec
  2. Chọn Recommendations Updaterec
  3. Chọn View All được liên kết với Amazon EC2 Resource Optimization Recommendations
  4. Chọn View để xem các đề xuất tối ưu hóa tài nguyên Updaterec Trong đó,
  • Optimization opportunities: Số lượng đề xuất có sẵn dựa trên tài nguyên và cách sử dụng của bạn
  • Estimated monthly savings: Tổng số tiền tiết kiệm hàng tháng dự kiến ​​được liên kết với từng đề xuất được cung cấp
  • Estimated savings (%): Các tiết kiệm khả dụng so với chi phí Amazon EC2 trực tiếp (On-demand) được liên kết với các trường hợp trong danh sách đề xuất. Bạn cũng có thể lọc các đề xuất của mình theo loại hành động (Không sử dụng và không được sử dụng), Tài khoản được liên kết, Khu vực và Thẻ.
  1. Trong ví dụ bên dưới, đề xuấtxuất khuyến nghị giảm kích thước t2.micro (1vCPU cho 2h 24 phút burst và RAM 1GB) thành t2.nano (1vCPU cho 1h 12m burst và RAM 0,5 GB) và tiết kiệm $ 12 USD mỗi năm Updaterec